Hakk�m�zda

Mü�teri memnuniyeti temel ilkesini benimseyerek ihtiyaca yönelik olarak geli�en ve dünya ile e�zamanl� olarak de�i�en teknolojisi ile Denizli'de lider konumdad�r.

Sahip oldu�umuz makina parkuru matbaa kalitesi ve renklerinde 1200X1200 dpi çözünürlük ve 10 bit derinli�e sahip, dakikada 100 sayfa bask� yapabilir. 

Markam�z güvenilirlik misyonu ile kaliteli bask� ve seri üretimin hemen teslimi sayesinde D�J�TAL BASKI’ da çözüm orta�� olarak yan�n�zdad�r.

Yenİlİk�İ

Kalİtelİ

Hizli

Serİ �retİm

Ferden Dijital Ofset ve Tasarim Merkezi


01. KURUMSAL K�ML�K

Markalar aras�ndan s�yr�lman�n giderek daha �nemli ve zor hale geldi�i bir i� ve rekabet d�nyas�nda, t�m payda�larla sa�l�kl� ileti�im kurabilmek, g�ven vren bir alg� olu�mas�n� sa�lamak ve markan�n vizyonunu yans�tmak i�in kurumsal kimlik, tamamlay�c� bir par�a olmaktan �ok temel olu�turan bir ara�t�r.

02. LOGO TASARIMI

Logo, kurumsal kimli�in ve firman�z�n temelidir. T�m hizmet �r�nlerinize yans�tm�� oldu�unuz karakteristik �zelliklerin, sizin ve m��terilerinizin aras�nda en �zele indirgenmi� halidir. O y�zden Logo'nun �nem, di�er b�t�n unsurlar�n ba��nda gelmektedir.

03. Bro��r & Af�� Tasar�m�

Bro��r ve afi�ler firman�z�, �r�nlerinizi veya hizmetlerinizi tan�tmak i�in �enmli materyallerdir. ��erisinde yer alan bilgilerin ve g�rsellerin sizi yans�tmas�, tasar�m�n�n etkileyici olmas� m��teri kar��s�nda prestij kazanman�z� sa�lar. Bununla birlikte, m��terileriniz �zerinde b�rakt���n�z izlenim reklam�n kendisidir..

BECERİLERİMİZ

KARTV�Z�T

Firman�z�n ve personelinizin tan�t�m� mü�terinize verece�iniz ilk intiba ba�layaca�� için verece�iniz

BRO��R

Özel ürünleriniz ve k�sa firma tan�t�mlar�n�z için en pratik çözümünüz olacakt�r.

DERG� TASARIMI

Firman�z ve Sektörünüz için süreli yay�nlarda dü�ük yada yüksek trajl� üretimler yapt�rabilirsiniz.

KATALOG

Firman�z ve ürünlerinizin en iyi �ekilde tan�t�m� için yüksek kaliteli yapt�rabilirsiniz

CEPL� DOSYA

Verece�iniz tekliflerin yan� s�ra içine koyca��n�z promosyon kalem, bloknot gibi ufak hediyelerle

KULLANIM KLAVUZU

Ürünlerinizin yan�nda gönderece�iniz kullan�m klavuzlar�n�n tasar�m ve bask�lar�n yapt�rabilirsiniz.

YAKA KARTI

Firman�z�n mü�teri kar��s�ndaki kurumsal kimli�ini vurgulamak ve personelinizin güvenirlili�ini artt�r�r.

MAGNET

Esas amaç tüketiciye kolay ula��md�r. Magnetlerin sürekli göz önünde olmas�n�n s�rr� arkas�ndaki m�knat�s tabakad�r

BASKILI KLAS�R

Firman�zda evraklar�n�z� dosyalamak için birimlere özel haz�rlanm�� özel klasörler kullanabilirsiniz.

MASA TAKV�M�

Hem mü�terilerinize da��taca��n�z hem de firman�zda kullanaca��n�z yada özel günler için ki�iye özel masa takvimi yapt�rabilirsiniz.

expertise-img

Makİnalarimiz

FERDEN DİJİTAL OFSET

Xerox Versant 2100
Xerox D95 - A


HP T - 795
IDEAL 5280

İLETİŞİM

iletişim bilgilerimiz

bİze UlaŞin

Formu Doldurarak bize ulaşabilirsiniz..

Adres Bİlgİlerİmİz

Ferden Dijital Ofset
Yeni Mahalle, Menderes Bulvari No:15/B
Merkezefendi / Denizli.